icon_phone
 • Telefony kontaktowe
  Żołynia:
  696 106 609
  664 310 041
  666 351 050
  Brzóza Stadnicka:
  510 351 222

 • Listopad 24, 2016

  Regulaminy i ustawy

  REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŻOŁYNIA

  Uchwała Rady Gminy Żołynia z dnia 29 kwietnia 2019 roku.

  Rozdział 1.

  Postanowienia ogólne

  § 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz Odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żołynia.
  § 2. Ilekroć w regulaminie używa się określenia „ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. – z 2018 r. poz. 1152 ze zm.).
  § 3. Ilekroć w regulaminie używa się określenia „umowa”, należy przez to rozumieć umowę o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków.
  § 4. Wszystkim pojęciom użytym w Regulaminie należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne wyższego rzędu, w tym w szczególności ustawa.
  Rozdział 2.

  Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

  § 5. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na podstawie zawartej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków i warunków technicznych wykonywania usług:
  1) dostarcza Odbiorcy usług wodę:

  a) pod ciśnieniem, nie niższym niż 0,05 MPa w miejscu włączenia do sieci,
  b) zapewnia wodę zdatną do spożycia przez ludzi, spełniającą jakościowe wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz.2294).
  – w zakresie podstawowych wymagań mikrobiologicznych spełniającą wymogi określone w części A i w części C załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia,

  – w zakresie podstawowych wymagań chemicznych spełniającą wymogi określone w części B i w części D załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia,

  – w zakresie dodatkowych wymagań organoleptycznych, fizykochemicznych spełniającą wymogi określone w części C załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia,

  c) w ilości nie mniejszej niż 0,3 m³/d.
  2) odbiera ścieki wprowadzone do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych w sposób ciągły w ilości nie mniejszej niż 0,3 m³/d, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami.

  Umowa określa rodzaj ścieków odprowadzanych przez Odbiorcę usług oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeń tych ścieków.
  § 6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki badań jakości wody.
  Rozdział 3.

  Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

  § 7. 1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej między Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a Odbiorcą usług.
  Zawarcie umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków następuje z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci, na pisemny wniosek tej osoby lub Przedsiębiorstwa.
  § 8. 1. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym powinien w szczególności zawierać:
  1) imię, nazwisko (lub nazwę), numer PESEL lub REGON, numer NIP (o ile wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy,

  2) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę,

  3) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody,

  4) oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków,

  5) oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczoną wodę,

  6) oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą doprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy (przemysłowe, bytowe lub komunalne).

  Rozdział 4.

  Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

  § 9. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcą w oparciu o ceny i stawki opłat określone w taryfie.
  § 10. 1. Ilość pobranej wody ustala się na podstawie:
  1) wskazań wodomierza głównego;

  2) wskazania wodomierzy w lokalach lub przy punktach czerpalnych w budynkach wielolokalowych;

  3) przeciętnych norm zużycia wody.

  Przedsiębiorstwo dokonuje montażu i demontażu własnych wodomierzy w celu wymiany, naprawy, legalizacji, wykonania przeglądów technicznych oraz zmiany średnicy wodomierza w przypadkach uzasadnionych wielkością poboru wody.
  § 11. W razie niemożności odczytu wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza na ujęciu własnym wody przez Przedsiębiorstwo z powodu jego niesprawności, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania urządzenia pomiarowego lub wodomierza własnego.
  § 12. 1. Odczyt wodomierzy: głównego, dodatkowego, lokalowego, w punkcie czerpalnym na ujęciu własnym wody lub urządzenia pomiarowego następuje w umownych okresach rozliczeniowych.
  Odczytu osobistego lub zdalnego dokonuje osoba reprezentująca Przedsiębiorstwo.
  § 13. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnością za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura.§
  § 14. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, które mają zawartą odrębną umowę z Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.
  Rozdział 5.

  Warunki przyłączania do sieci

  § 15. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
  Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba, której nieruchomość ma być przyłączona do sieci, posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości albo osoba, która korzysta z nieruchomości albo osoba, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
  Przedsiębiorstwo jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Możliwości te warunkowane są usytuowaniem nieruchomości oraz zdolnościami dostawczymi i przepustowymi istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne po otrzymaniu kompletnej dokumentacji technicznej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą dokona odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.
  § 16. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa w Przedsiębiorstwie wniosek o przyłączenie, który zawiera co najmniej:
  1) imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy, względnie sposób reprezentacji wnioskodawcy wraz z dokumentem (lub jego kopią) potwierdzającym jej prawidłowość, a w razie działania wnioskodawcy przez przedstawiciela – podstawę umocowania, adres do korespondencji;

  2) rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne);

  3) planowaną wielkość poboru, wymagane ciśnienie wody oraz jej przeznaczenie lub planowaną ilość odprowadzanych ścieków i określenie ich rodzaju, a w przypadku dostawców ścieków przemysłowych – wskazanie przewidywanej ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz dane o przewidywanym sposobie ich podczyszczania;

  4) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności jej lokalizacja i przeznaczenie (mieszkalne, użytkowe, inne);

  5) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub dostarczania ścieków.

  Do wniosku należy dołączyć (kserokopię) aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej lub zasadniczej, określającej usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
  Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie do 21 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z kompletem załączników, określa warunki przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej. W sprawach skomplikowanych termin wydania warunków może ulec wydłużeniu do 30 dni.
  § 17. Warunki techniczne przyłączenia określają w szczególności:
  1) lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie,

  2) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,

  3) parametry techniczne przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego,

  4) zakres dokumentacji technicznej, którą opracowuje osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci,

  5) okres ważności wydanych warunków przyłączenia.

  § 18. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci.
  Każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci jednym, odrębnym przyłączem wodociągowym lub kanalizacyjnym.
  Rozdział 6.

  Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

  § 19. Techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia poprzez udostępnienie wszystkim zainteresowanym aktualnego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.
  Rozdział 7.

  Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza

  § 20. 1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego jest pisemne uzgodnienie z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobu dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne kontroli robót.
  Zakres dokumentacji technicznej określają warunki przyłączenia.
  W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci oraz z projektem przyłącza.
  Odbiór częściowy robót ulegających zasypaniu tzn. robót zanikających następuje w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru.
  Odbiór częściowy oraz końcowy jest przeprowadzany przy udziale upoważnianych przedstawicieli stron.
  Odbiór końcowy dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru według zasad określonych w warunkach przyłączenia.
  Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej:
  1) datę odbioru;

  2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości, rodzaju odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego;

  3) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie;

  4) podpisy przedstawicieli stron.

  Protokół odbioru stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia wniosku o zawarcie Umowy.
  Rozdział 8.

  Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

  § 21. 1. Przedsiębiorstwo informuje Odbiorców o:
  1) planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody;

  2) stopniu przewidywanego obniżenia jakości wody;

  3) przewidywanych zakłóceniach odbioru ścieków;

  – w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

  W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, Przedsiębiorstwo udostępnia zastępczy punkt poboru wody i wskazując jego lokalizację, informuje Odbiorców o możliwości korzystania z tego punktu.
  W nagłych przypadkach niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków, Przedsiębiorstwo informuje niezwłocznie Odbiorców o rodzaju zakłóceń i przewidywanym czasie ich trwania.
  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi. Nie zwalnia to Przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców usług.
  Rozdział 9.

  Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

  § 22. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielenia odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:
  1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków;

  2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług;

  3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

  § 23. 1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi.
  Reklamacja może być składana m.in. pisemnie, telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę jej złożenia.
  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub jej doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu w inny sposób.
  § 24. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:
  1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Żołynia taryfy;

  2) tekst jednolity Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie Gminy Żołynia;

  3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody;

  4) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.

  Rozdział 10.

  Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

  § 25. 1. Warunki dostarczania przez Przedsiębiorstwo wody na cele przeciwpożarowe muszą być w szczególności zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, a także przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych określającymi sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz wymagania w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala, w porozumieniu z miejscowym komendantem Państwowej Straży Pożarnej, miejsca i warunki poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, z uwzględnieniem warunków technicznych i wymagań związanych z wykonywaniem przez Przedsiębiorstwo zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
  W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda dostarczana jest do innych Odbiorców usług, jednostka niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje o ilości pobranej wody.
  § 26. 1. Za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża gminę, na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie.
  Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem nieopomiarowanych punktów jej poboru oraz poboru, o którym mowa w § 26 ust. 3, jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę Straży Pożarnej lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Żołynia.

  Accessibility
  Zamknij panel