icon_phone
 • Telefony kontaktowe
  Żołynia:
  696 106 609
  664 310 041
  666 351 050
  Brzóza Stadnicka:
  510 351 222

 • Klauzula RODO

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia zwanego dalej RODO.

   

  1. Informacje dotyczące administratora danych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołynia, ul. Białobrzeska 118, 30-110 Żołynia, w imieniu którego działa Bogusław Nicpoń  – Prezes Zarządu.

   

  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Żołyni jest Teresa Curzytek, kontakt  z inspektorem jest możliwy za pomocą adresu e-mail: iod@post.pl, nr tel. 600808605;

   

  1. Cel przetwarzania Państwu danych oraz podstawy prawne

  Państwa dane będą przetwarzane w celu wydania warunków technicznych przyłączenia Państwa do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej oraz zawarcia umowy Podstawą prawną przetwarzania Państwu danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO oraz ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.).

   

  1. Okres przechowywania danych

  Dane osobowe Państwa będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów kancelaryjno-archiwalnych Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Żołyni w szczególności wewnętrznych aktów normatywnych Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania składnicy akt.

   

  1. Komu przekazujemy Państwu dane?

  Odbiorcami Państwa danych osobowych, w związku z koniecznością prawidłowej realizacji umowy są:

  urzędy, instytucje i inne podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zleceniobiorcy lub wykonawcy usług na rzecz Administratora, w związku z prawidłową realizacją umowy, m.in.:

  • dostawcy usług IT w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów,
  • podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, w celu dostarczenia korespondencji,
  • podmioty świadczące usługi doradcze,
  • podmioty zewnętrzne, które prowadzą na rzecz administratora prace budowlane, remontowe itp.

   

  1. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  1.  Obowiązek podania danych

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, natomiast w związku z wykonaniem dla Państwa usługi przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni poddanie Państwa danych jest wymogiem ustawowym.

   

  1. Przetwarzanie danych

  Dane osobowe Państwa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  w formie profilowania.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


  Accessibility
  Zamknij panel