icon_phone
 • Telefony kontaktowe
  Żołynia:
  696 106 609
  664 310 041
  666 351 050
  Brzóza Stadnicka:
  510 351 222

 • Kontrola posesji w zakresie korzystania z sieci kanalizacyjnej

  Komunikat dotyczący kontroli posesji w zakresie korzystania z sieci kanalizacyjnej- nielegalne podłączenia
  ścieków opadowych.

  Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni informuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (tekst jedn. Dz. U. 2018, nr 1152) art. 9.ust.1 zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Za nieprzestrzeganie powyższego zakazu ustawa przewiduje karę ograniczenia wolności lub grzywnę do 10 000 zł. 

  Działając na podstawie wyżej wymienionej Ustawy pracownicy Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Żołyni w najbliższym czasie rozpoczną regularne kontrole w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Celem zaplanowanej kontroli będzie wyeliminowanie zakazanego prawem odprowadzania wód opadowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej (rynny dachowe, kratki ściekowe). 

  Kanalizacja sanitarna ze względu na swoje małe przepustowości w stosunku do ilości ścieków opadowych nie jest w stanie ich odebrać co skutkuje: wylewaniem się ścieków ze studzienek niżej położonych, lokalnymi podtopieniami w wielu przypadkach podtopieniami skanalizowanych piwnic w budynkach mieszkalnych. Duże ilości wód opadowych dostające się na oczyszczalnię powodują znaczne zakłócenie jej pracy naruszając procesy biologiczne, a tym samym przerywając proces technologiczny oczyszczania ścieków.

  Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni zwraca się do wszystkich swoich klientów o sprawdzenie poprawności wykonania rozwiązań technicznych na terenie swoich posesji oraz jak najszybsze usuniecie nieprawidłowości, w celu uniknięcia ewentualnych konsekwencji z tym związanych.

  Informujemy również, że w przypadku stwierdzenia wymienionych nieprawidłowości Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni będzie wypowiadać tego typu odbiorcom umowę na odbiór ścieków oraz odłączać dostęp do kanalizacji sanitarnej.

  Po wyeliminowaniu nieprawidłowości, uregulowaniu kosztów ponownego przyłączenia do sieci, jak również ewentualnych kosztów sądowych będzie możliwe ponowne zawarcie umowy na odbiór ścieków.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


  Accessibility
  Zamknij panel