icon_phone
 • Telefony kontaktowe
  Żołynia:
  696 106 609
  664 310 041
  666 351 050
  Brzóza Stadnicka:
  510 351 222

 • Listopad 25, 2016

  Przyłączenie do sieci

  Procedura przyłączenia do sieci wod-kan

   

  1.  Wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wod-kan

  W celu otrzymania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych.

  Do wniosku dołączyć:

  • aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową (np. do celów opiniodawczych) w skali 1:500, 1:1000, z zaznaczonymi granicami nieruchomości i/lub projektowanego obiektu budowlanego

  Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Żołyni.

  2. Opracowanie projektu

  Po uzyskaniu warunków technicznych należy zlecić opracowanie dokumentacji technicznej przyłączy wodno – kanalizacyjnych.

  3. Uzgodnienie projektu przyłączy

  Propozycję usytuowania projektowanego uzbrojenia zamieszczona na planie sytuacyjnym lub na kopii aktualnej mapy zasadniczej należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Łańcucie, celem przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

  4. Realizacja projektu

  • Robotymogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia i prowadzącego zarejestrowaną działalność gospodarczą. O terminie rozpoczęcia robót należy pisemnie powiadomić Zakład.
   • Stosowane materiały, armatura i średnica rurociągu powinny być zgodne z projektem i wydanymi warunkami technicznymi.
   • Po wykonaniu sieci i przyłączy wod. – kan. a przed ich zasypaniem należy zgłosić je do odbioru i dokonać inwentaryzacji powykonawczej.
   • Sieć wodociągową przed zasypaniem należy poddać próbie ciśnieniowej o wartości 1,0 MPa. Następnie należy dokonać płukania i dezynfekcji.

  5. Wcinki i nawierty do istniejącej sieci wod-kan
  Włączenia do istniejącej sieci wod-kan dokonuje wykonawca robót pod nadzorem pracownika Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Żołyni

  6. Odbiór końcowy
  Po zasypaniu, uporządkowaniu terenu, oznakowaniu armatury Wykonawca (inwestor) zgłasza wodociąg do odbioru końcowego przedstawiając następujące dokumenty:

  • operaty geodezyjne powykonawcze oraz szkice

  7. Montaż wodomierza

  8. Podpisanie umowy
  Po spisaniu protokołu odbioru przyłączy wod-kan należy zawrzeć umowę o dostawę i odprowadzanie ścieków w terminie 7 dni od daty jego podpisania
  Accessibility
  Zamknij panel